Regulamin Strony Performance Media

Strona pod domeną www.performancemedia.pl jest stroną o charakterze informacyjnym (dalej „Strona”).

Administratorem Strony jest spółka Performance Media P.S.A. (dalej „Performance Media” lub „Spółka”), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Idzikowskiego 19, 02-704 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy KRS SR dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 0000956624, NIP 5213742952 REGON 365035932.

Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno- promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do Performance Media dotyczących świadczonych usług oraz oferty Spółki (dalej „Formularz”).

Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015. 2135) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Spółki dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest Performance Media.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Skorzystanie z uprawnień wymienionych w pkt. 7 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres info@performance-media.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

info@performance-media.pl jest również właściwy dla komunikowania Spółce wszelkich uwag i wskazówek dotyczących Strony i usług świadczony przez Performance Media.