RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Performance Media P.S.A informuje, że: 

 1. W myśl art. 26 RODO Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  • Performance Media P.S.A., ul. Idzikowskiego 19, 02- 704 Warszawa
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.  
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
  • obsługi zapytania dotyczącego bezpłatnej konsultacji odnośnie oferowanych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 
  • marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
  • wynikających z uzasadnionych interesów prawnych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO;  
  • wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO; 
  • w zakresie w jakim wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych dane będą przetwarzane w celach, na które wyrażono zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
   Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 4. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć. 
 5. Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.  
 6. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy Administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane stronom umów zawieranych przez Administratora, jeżeli będzie to konieczne do realizacji tych umów i będzie wynikało z zawartej umowy.   
 7. Posiadasz prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO 
 8. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 
 9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.